Mededeling Bestuur, Uncategorized

De bouwstenen van onze Piramide

Beste sportliefhebbers, fans van Jeugd Gentson,

Vorige maand lanceerden we onze aanpak voor volgend seizoen : meer handen moeten het runnen van onze club lichter maken. Die aankondiging kan je hier lezen : De Piramide van Gentson

Ondertussen zijn de bouwstenen van onze piramide aangeleverd : op elk van de niveau’s – Basics / Essentials / Fundamentals / Ambassadors – zijn de taken omschreven. Hieronder vinden jullie het detail :

taken - basics

taken fundamentals

taken fundamentals2

taken ambassadors

Keuze voldoende om iedereen toe te laten de taken te kiezen die het best aansluiten bij haar/zijn interesses en capaciteiten. Bij inschrijving voor volgend seizoen zal aan elk lid gevraagd worden de referentie op te geven van het takenpakket waarvoor men zich engageert. 1 Essential-pakket is een must; hopelijk dienen zich ook een aantal kandidaten aan voor Fundamentals & Ambassadors.

We hopen op de medewerking van eenieder en kijken uit naar een plezant en succesvol Seizoen 2017 – 2018.

Het bestuur van Jeugd Gentson

PS. Met vragen / opmerkingen kan je terecht op bestuur.gentson@gmail.com of spreek iemand van de bestuursleden aan. Contactgegevens op http://www.jeugdgentson.be

Advertisements
Standard
Uncategorized

De Piramide van Gentson

Bouwen aan een solide, leefbare club

Piramides, je kent ze wel : die van Cheops waar de Egyptenaren jaren met man en macht aan bouwden; of die van Maslov die de menselijke behoeften in kaart brengt. Hoog tijd om er nog eentje aan de lijst toe te voegen : “De piramide van Gentson”.

Onze club bestaat dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers. Week na week zijn zij in de weer om de mozaiek aan taken die bij het runnen van een basketclub komt kijken in elkaar te puzzelen : Kalenders opmaken, ploegen coordineren, kantine uitbaten, kleedkamers kuisen, voorraad aanvullen, facturen betalen, sponsors zoeken, events organizeren. … De lijst is eindeloos en divers. Komt daarbij dat de groep vrijwilligers beschikbaar voor deze taken steeds kleiner wordt. De agenda’s van ouders en jongvolwassenen in een bruisende stad als Gent slibben dicht zodat er weinig ruimte blijft om de hobbies van onze kinderen – of eigen hobby – mee te helpen organiseren. Gevolg is wel dat meer taken terecht komen bij een steeds kleinere groep van vrijwilligers voor wie de druk steeds groter wordt. En zoals het spreekwoord zegt : De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.

Vanuit het Jeugd Gentson bestuur ervaren we vandaag de nood om in te grijpen. Onze oproepen naar extra vrijwilligers tijdens de Meet & Greet en op sociale media kregen enigzins gehoor – en we danken bij deze de personen die recent een taak hebben opgenomen en zij die dit al jaren doen – maar de respons is helaas te laag.  Ook hebben recent een aantal ‘sterkhouders” afgehaakt waardoor de pool van medewerkers te klein wordt om alle aspecten van onze werking op een kwalitatieve manier in te vullen.

Vanaf Seizoen 2017-2018 zien we ons genoodzaakt de aansluiting als spelend lid bij onze club automatisch te koppelen aan een takenpakket binnen onze clubwerking. Voor spelers jonger dan 18 jaar wordt dit aan 1 van de ouders gevraagd; spelers ouder dan 18 kunnen de taken zelf uitvoeren of een ouder vragen in te stappen. Dit takenpakket is aanvullend aan de engagementen die vandaag al gelden : Lidgeld tijdig betalen, wasbeurt, kantine-dienst, vervoer.

Om een en ander concreet te maken de volgende voorbeelden :
– Leo, papa van U14 speler Lars, engageert zich om 5x/seizoen de zaal en kleedkamers op te ruimen aan het einde van het speelweekend.

– Nora, mama van U14 speelster Sien zal 5x / seizoen de zaal openmaken op zaterdagmorgen en het speelweekend mee helpen op gang trekken.

–  Bram, speler van U21B, geeft zich op om 5X/seizoen een U12-match te fluiten

Aan alle betrokkenen zal worden gevraagd bij inschrijving voor volgend seizoen – binnenkort dus – om aan te duiden welk takenpakket hun voorkeur geniet. Zo creeren we een pool van helpers die doorheen het seizoen kunnen worden ingezet. Het bestuur zal de taken duidelijk omschrijven en ervoor zorgen dat iedereen de nodige info heeft om de taak naar behoren uit te voeren. Sommige taken vergen meer inzet dan andere en om dit weer te geven hebben we de Gentson-pyramide in het leven geroepen.

Untitled

Onder Basics verstaan we die taken die vandaag al onder leden verdeeld worden : De was doen; vervoer van spelers opnemen; een kantine-beurt na de match van zoon/dochter; een tafefunctie opnemen; …

Onder Essentials verstaan we een waaier aan uitvoerende taken mbt. clubomkadering. Voorbeelden zijn klaarzetten/opruimen zaal; clubref spelen; meehelpen bij events; de kassa doen bij senioren-wedstrijden; een sponsor aanbrengen; onze club-databank beheren; …

Onder Fundamentals verstaan we taken van coordinerende aard mbt. een belangrijk aspect van onze clubwerking. Voorbeelden zijn : ploegafgevaardigde; ref-planning; lidgelden opvolgen; mutualiteits-administratie, de boekhouding voeren, …

Onder Ambassadors vallen de bestuursfuncties : Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, externe relaties, Communicatie, Commercieel, Sportieve werking, Event-werking …

Onze club heeft momenteel nood aan versterking op elk van deze niveau’s en – zoals eerder gesteld – kunnen we dit niet langer vrijblijvend houden. Bij inschrijving voor volgend seizoen zal daarom aan de ouders (voor -18) of +18 spelers gevraagd worden welk takenpakket ze zullen opnemen.  Dit moet minimaal een packet uit de “Basics” en “Essentials”  categorieen omvatten. Het is onze stelligste hoop dat er ook ouders en spelende leden bereid gevonden worden om hogerliggende taken op te nemen.

Binnenkort verschijnt het detail van de taken binnen de Gentson-piramide op de website. We hopen op enthousiaste reacties en staan vanzelfsprekend open voor alternatieve suggesties.

Alvast dank voor jullie inzet.

Gentson – OneTeam !

Het bestuur en sportieve cel van Jeugd Gentson

Standard
Uncategorized

Jouw project bij Jeugd Gentson ?

Een sportclub is de ideale plek om vaardigheden aan te leren: Wat je als speler leert is genoegzaam bekend: Je wordt behendig, kweekt inzicht, je leert in team te functioneren. Ook coaches kennen de meerwaarde van hun rol maar al te goed : organisatie, leiderschap, motivatie, … komen in overvloed aan bod.

Maar wist je dat je bij onze club ook terecht kan om andere skills aan te leren of ervaring op te doen ? Vaak gaat het om zaken die bij je studies of job aansluiten. Een paar voorbeelden :

De studenten Communicatie onder jullie kunnen ervaren wat het betekent een “Community” te bouwen en te animeren.

De IT-ers kunnen zich uitleven om de processen binnen onze club onder de loep te nemen en met IT-tools te verbeteren.

Studeer je boekhouding ? Dan is onze club een ideaal praktijk-terrein.

Horeca-studenten worden met open armen ontvangen bij onze event-cel

Kine- en LO studenten bieden we graag de kans om met een ploeg aan de slag te gaan

Moet je volgend jaar in het kader van je opleiding een project opleveren of een bachelor-proef uitwerken, aarzel dan niet om met Jeugd Gentson contact op te nemen.  Er zijn binnen het bestuur en omkadering mensen met ervaring die je de nodige steun kunnen bieden.

Interesse ? Je stuurt best een mail naar bestuur.gentson@gmail.com

Standard
Mededeling Bestuur

Seizoen 2016-2017 in Vraag en Antwoord

Terwijl het lopende seizoen zijn ontknoping nadert willen we toch even vooruitblikken op het nieuwe seizoen 2016-2017. In 4 vragen/antwoorden trachten we verduidelijking te brengen in onze werking voor volgend seizoen.

Heb je zelf nog bijkomende vragen, aarzel dan niet te mailen naar bestuur.gentson@gmail.com of sportievecel.gentson@gmail.com.

Met welke ambitie kijkt Jeugd Gentson het nieuwe seizoen 2016-2017 tegemoet ?

De ambities en visie van onze club zijn onveranderd : In een aangename, sportieve en sociale omgeving jongeren en jong-volwassenen de kans bieden hun favoriete sport te beoefenen en hun talenten ten volle laten ontplooien. Daarbij hanteren we 2 concepten:

                   Reach-for-the-Top : Talentvolle spelers/speelsters vroeg in hun basketcarriere de kans bieden hun potentieel te ontdekken en uit te bouwen op een competitief niveau. Ploegen worden gebouwd in functie van de ontwikkelingskansen van jonge spelers en speelsters.

                   Try-for-the-Best : Jongeren van de basketsport laten genieten op het voor hen meest geschikte niveau en met het nodige engagement naar hun team en hun club.  De focus ligt hierbij op individuele ontwikeling en team-spirit. De club streeft ernaar zoveel mogelijk jongeren aan het sporten te krijgen en te houden binnen de limieten van haar operationele en financiele mogeijkheden.

Onze club zet ten volle in op dames- en herenwerking en wil inspanningen doen om jongens en meisjes de weg naar de sportzaal te doen vinden. Diversiteit is in onze club geen ijdel begrip.

Hoe ziet de samenwerking met Gent Hawks en de ploegvorming eruit voor het nieuwe seizoen ?

In januari 2016 heeft het Jeugd Gentson bestuur aan het toenmalige bestuur van Gent Hawks het voorstel geformuleerd om een fusie aan te gaan met de Landelijke, Provinciale en Jeugdwerking van Gent Hawks.  Onder 1 structuur wilden we zo onze slagkracht als club verhogen.  Het Gent Hawks bestuur is op dit voorstel niet ingegaan en in de nasleep van deze discussie hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op bestuursniveau bij Gent Hawks.  Met name heeft dit ertoe geleid dat er een nieuwe bestuursploeg is aangetreden en dat de club resoluut zijn werking afstemt op zijn TopDivison1 team met de hoop om snel opnieuw een 1e Nationaler Heren uit te bouwen (zie bericht Gent Hawks). Het nieuwe bestuur heeft ons meegedeeld behalve de 2e Landelijke Heren en TopDivision1 Heren geen andere ploegen onder eigen beheer in competitie te brengen tijdens het nieuwe seizoen. In deze constellatie is een fusie met Gent Hawks niet langer aan de orde en blijft er ook weinig ruimte tot samenwerking.

Jeugd Gentson onderzoekt momenteel welke delen uit de samenwerking – die nog niet onder Jeugd Gentson vallen – alsnog geintegreerd kunnen worden om zo aan zo veel mogelijk leden de kans te bieden te blijven basketten binnen ons clubverband. Voor de jeugdwerking tekent de situatie zich gunstig af omdat de spreiding van het spelerspotentieel geen problemen van overbezetting in bepaalde leeftijdscategorieen oplevert. Zo kunnen we nu stellen dat er op elk niveau een landelijke werking zal zijn en bij de jongens ook een provinciale en/of gewestelijke. Bij senioren Heren moet het gezamenlijke spelerspotentieel (inclusief ex-U21) in kaart gebracht worden. We zullen daartoe de betrokken spelers een online vragenlijst voorleggen en hopen eind maart hierrond een beslissing te kunnen communiceren. Behalve sportieve overwegingen is hierbij beschikbaarheid van training- en wedstrijdinfrastructuur ook een belangrijk aspect waarrond we garanties moeten hebben.

Het bovenstaande brengt geen veranderingen in de engagementen die we hebben genomen voor dit seizoen en we zullen met enthousiasme de gezamenlijke events en andere activiteiten organiseren.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor het nieuwe seizoen ?

Op het sportieve vlak gaat onze volle aandacht nu naar het uitbouwen van volwaardige, evewichtige ploegen – zowel bij Dames als bij Heren – die ons toelaten onze missie in realiteit om te zetten.  We willen ook sterk inzetten op kwalitatieve coach-opleiding en een sterk sportief programma. Ook naar gezondheid en blessure-preventie zal veel aandacht gaan.

Daarnaast blijft het verbreden van de bestuursploeg en operationele teams een sterk aandachtspunt. Jeugd Gentson wil de uitdaging aangaan om zijn werking nog te verbreden (zie hierboven) maar moet daarvoor op meer helpende handen kunnen rekenen. Kandidaten mogen zich ten alle tijde melden via email naar bestuur.gentson@gmail.com.

Tenslotte hopen we op Stad Gent en andere externe partners te kunnen rekenen om ons de nodige zaalinfrastructuur te verschaffen om alle ploegen te laten trainen en wedstrijden te laten spelen.

Wat zijn nu de volgende stappen ?

Eind maart hopen we uitsluitsel te geven welke ploegen in competitie worden gebracht. Ondertussen werkt de sportieve cel aan de ploegindeling voor volgend seizoen. Aan de hand van coach-, speler- en oudergesprekken, gecombineerd met groepstrainingen wordt het spelerspotentieel in kaart gebracht en gematcht met de ploegen voor elke leeftijdscategorie. We hopen een eerste versie van de ploegindeling te communiceren mid april.

 

Ondertussen duimen we voor alle ploegen die nog in een beker- of competitiestrijd verwikkeld zijn !

Standard